ارتباط معنادار سفر با بهبود روابط عاطفی

 ارتباط معنادار سفر با بهبود روابط عاطفی

سفر بسیار باید تا پخته شود خامی.شاید کمتر کسی را بتوان یافت که این ضرب المثل قدیمی را نشنیده باشد. سفر کردن در این جهان پهناور و دیدن زیبایی های آن یکی از جذاب ترین لحظات زندگی بسیاری از افراد و بویژه عاشقان سفر است. آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ مسافرت و بطور کلی تفریح و تفرج  علاوه بر خلق لحظات شیرین و تجربیات لذت بخش  ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ و  رابطه عاطفی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد؟

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ  همچون کسب و کار و تجارت و یا و ﺗﻔﺮج و دﯾﺪار با اقوام و دوﺳﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، وﻟﯽ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻄﻮر ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ باعث  تقویت و بهبود راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد؟ با ما همراه  باشید تا نگاهی بیاندازیم بر مهمترین دلایل این امر:

ﮐﺸﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ دروﻧﯽ ﺧﻮد

ﻫﺮ روز ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺮوﯾﻢ و در ﺗﮑﺎﭘﻮی زﻧﺪﮔﯽ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻔﻤﺎن ﺑﺮﺳﯿﻢ، ﮔﻮﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺒﺎﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺮوج از آن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺣﺒﺎب ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان “ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻦ” آﺷﻨﺎ اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﺧﺎرج از این ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻦ ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای از استقلال و درک و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ از ارزش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ دارﯾﺪ (از ﺟﻤﻠﻪ رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ) ﻣﯽدﻫﺪ.

وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ امن ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﯾﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن وﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮدر ﻣﻮرد همسفر  ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. او ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و شما به شناخت بیشتری می رسد و بدیهی است که شناخت خود در بهبود و تقویت رابطه عاطفی با دیگران جزو گام های اساسی محسوب می گردد.

 

ﺧﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮات ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﻔﺮﺗﺎن

ﺟﺪااز اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻓﺮدی ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، در آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ، ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮش ودﻟﭽﺴﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﻢ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺮای ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺮس در ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮسزای ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﺴﺎﻓﺮت، زوﺟﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ.

بر اساس بررسی ها بین سفر کردن و روابطه عاطفی زوجین رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد

شناخت بیشتر شریک عاطفی در سفر

ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن علاوه بر اینکه باعث ﻣﯽﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﺣﺲ ﻫﻢدردی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ادوﺳﺘﺎن و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ، ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ. ازاﯾﻦ رو، ﺑﺴﯿﺎری از رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻔﺎت ﺧﻮب زوج ﻋﺎﻃﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، ﺑﻠﮑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﻢ آروﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ ﻫﻢ، دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و ﺷﺮﯾﮑﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ راﺑﻄﻪای را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در آن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ را ﭘﺎﯾﺎن دﻫﯿﺪ وﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮدی ان از رواﻧﺸﺎﺳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

دﻟﺴﻮزﺗﺮ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن

ﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﻢ ﮐﻤﯽ ﺧﻮدﺧﻮاه و ﺧﻮد رای ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻏﻠﺐ ﺑﺮرواﺑﻂ وزﻧﺪﮔﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮء ﻣﯽﮔﺬارد. ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻔﮑﺮات ﺷﻤﺎ را تغییر دﻫﺪ،اﻧﺘﻘﺎد ﺷﻤﺎ را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺪردی و ﻫﻢﺣﺴﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯿﺘﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﺎری روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺒﺪ در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻨﻮع و ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد. ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ راﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت و سفر کردن ﺳﭙﺮی ﮐﺮدﯾﺪ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﺷﻤﺎ تغییر ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ زواﯾﺎی زﻧﺪﮔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.دﮐﺘﺮ ﮐﻼرا ﺟﻨﮑﯿﻨﺰ ، دﮐﺘﺮای ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: “ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ایم ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت نمی روند، ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.” اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ درک ﺗﻨﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ سفرکردن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎد ﻣﯽدﻫﺪ..

اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن

در واقع سفر کردن بهترین آموزگار در ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮدی است و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮﺳﯿﺪ. ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺣﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ روﺷﻦ ﺷﺪن ذﻫﻨﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ، زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪی روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮدﯾﺪ.

ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺟﺎی ﺷﮏ وﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﺗﺤﺮﮐﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻢ وﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﯾﺎ دوﺳﺖ ﺗﺠﺎری ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد وﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ وﭘﻮﺷﺶ ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽگویند دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺺ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. و این دقیقا یعنی یکی از شاه کلید های داشتن یک رابطه عاطفی خوب!

ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻔﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻃﯽ ﻣﺴﯿﺮ

ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد، ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﻔﺮ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺎدﮔﯽ های  اولیه برای ﺳﻔﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ها و  ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻟﻮازم ﺳﻔﺮ و ﻫﺮ آنچه که در طی سفر با آن مواجه می شوید ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر، ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. سفر کردن ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎد ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﺑﻬﺎ دﻫﯿﻢ و ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﺸﮑﺮوﺳﭙﺎس ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ آن را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﻢ.

رابطه بین سفر کردن و بهبود روابط عاطفی همسر ان

ﻣﺰاﯾﺎی سفر کردنﺑﺮای زوﺟﯿﻦ

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ زوجﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ،  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زوجﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﺻﻼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻔﺮ ﻧمی روﻧﺪ از راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺿﺎﯾﺖ دارﻧﺪ. در یک بررسی صورت گرفته تحقیقات نشان داد که  ۸۶٪ ﭘﺎسخ دهندگان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زوج ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ در راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ، همچنین ۹۴٪ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زوج ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد ﺣﺲ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ این در حالی است که ﺗﻨﻬﺎ ۸۶٪ درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﺲ و رابطه عاطفی را دارﻧﺪ.

در یک بررسی دیگر ۸۴٪ از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زوج ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را دارﻧﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ زﻣﺎن ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺘﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد در ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ۷۰ درﺻﺪ اﺳﺖ.

زوجﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ اﻫﺪاف و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، بعبارتی بین زمان های باهم بودن یا نبودن شان یک نوع تعادل نسبی برقرار بوده و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ. آنﻫﺎ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ صرف زمان  وﭘﻮل تفاهم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ، آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. آنﻫﺎ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ شریک زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺻﺒﻮر اﺳﺖ. آنﻫﺎ اﯾﻦ ﺣﺲ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ آنﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوست شان بوده و رابطه عاطفی عمیقی را بین خود احساس می کنند.

پایان سخن اینکه سفر کردن یکی از سبک های زندگی برای فرار از روزمرگی می باشد.

در همین زمینه بخوانید:

طبیعت درمانی و نقش آن در رفع استرس و افسردگی

راه های پیشگیری ترس از پرواز

 

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *